Tvorba reči III

Kako se naziva nastavak -ti u reči ''uraditi'' ?

Pronađi infikse u sledećim primerima?

Kako glasi gramatička osnova u reči ''gradovi'' ?

Nesamostalne, vezane morfeme su:

Šta znači frazeologizam ''raditi ispod žita'' ?

Koje od sledećih reči pripadaju terminima?

Kako je nastala reč ''dovratak'' ?

Kojom tvorbom su nastale reči ''listić, kućica, cvetić, gradić'' ?

Pronađi infikse u sledećim primerima?

Kako glasi gramatička osnova u reči ''gradovi'' ?

Nesamostalne, vezane morfeme su:

Šta znači frazeologizam ''raditi ispod žita'' ?

Koje od sledećih reči pripadaju terminima?

U reči ''bezbrižan'' izdvoj prefiks.

U reči ''bezbrižan'' izdvoj sufiks.