Tvorba reči II

Kako se nazivaju sve morfeme pomoću kojih se grade nove reči?

Šta sve spada u afikse?

Kako glasi tvorbena osnova reči ''kuća'' ?

Od koliko se najmanje morfema može sastojati jedna reč?

U reči ''uraditi'' pronađi sufiks.

U reči ''gradovi'' pronađi infiks.

Koji sve tipovi tvorbe reči postoje?

Iz kog jezika potiču reči koje nazivamo ''romanizmima'' ?

Iz kog jezika potiču reči ''boja, čamac, džezva'' ?

Reč ''sagraditi'' nastala je kojim tipom tvorbe?

Kako glasi sufiks reči "dolazak"?

Koliko morfema ima u reči "juče"?

Koliko ima vezanih morfema u reči "skupiti"?

Reč "pčelarstvo" je po načinu tvorbe:

Kako glasi nastavak za oblik u reči "pevaš"?