Tvorba reči I

Kako se nazivaju sve morfeme pomoću kojih se grade nove reči?

Šta sve spada u afikse?

Kako glasi tvorbena osnova reči ''kuća'' ?

Kako je nastala reč ''preslišati'' ?

Kako se nazivaju reči koje se koriste u određenim strukama i naukama?

Kojom tvorbom reči je nastala reč ''Beograd'' ?

Iz kog jezika su u srpski jezik došle reči ''zapeta, usled, sputnjik'' ?

Kako se naziva sufiks u reči ''uvoz''?

Kako glasi prefiks u reči ''pospremiti'' ?

Kako se jednom reči nazivaju morfeme koje predstavljaju dodatke rečima i učestvuju u tvorbi reči?

Sufiks u reči "brkajlija" glasi:

Korenska morfema reči "ciglana" glasi:

Reč "skupiti" nastala je:

Prefiks u reči "ishraniti" zapravo glasi:

Od koje vrste reči je nastao glagol "bućnuti"?