Kombinovani test VII

Koji su zvučni glasovi u reči HLAD?

Reč PREISPITATI podeli na slogove.

Koja je glasovna alternacija (promena) izvršena u reči ENGLESKI?

U kojoj od sledećih reči je glas R slogotvorno?

"Krenuli su put škole". Reč PUT ovde je upotrebljena kao:

Imenica KOLA je:

Glagol PROGUNĐATI je:

Kog je glagolskog roda glagol VOLETI?

Komparacija prideva BESAN glasi:

Kog je roda i vida pridev NESTRPLJIV u rečenici "Bio je nestrpljiv.".

U rečenici "Mrgud je slegnuo ramenima." reč RAMENIMA je u:

Kako glasi glagolski prilog prošli glagola BITI?

Kako glasi glagolski pridev trpni glagola RODITI?

Kako glasi glagolski prilog sadašnji glagola UPOZNATI?

U kom je glagolskom obliku reč STAJAHU?