Kombinovani test IV

Kako se naziva spomenik iz XIV veka pisan srpskoslovenskim jez. sa elementima narodnog govora?

Ko pomaže Vuku Karadžiću na izradi prvog izdanja ''Srpskog rječnika''?

Kakvi sve slogovi u srpskom jeziku mogu biti?

Reči ''mama, tata, deda, baba'' primeri su za:

Koji glasovi, pored vokala, mogu biti nosioci sloga?

Iz primera Ona mlada i lepa devojka. On je mlad. izdvoj pridevsku zamenicu.

Kog je glagolskog roda glagola ''zamisliti se'' ?

Koja glasovna alternacija (promena) je izvršena u reči RASPLAKATI SE?

Izdvoj imenice koje su PLURALIA TANTUM.

Koja četiri prideva grade nepravilnu, sistemsku komparaciju?

Kojoj vrsti imenskih reči pripada reč "pisanje"?

Kojoj vrsti zamenica pripada reč "njen"?

Kako glasi prvo lice množine imperativa glagola "ispiti"?

Kako glasi prefiks u glagolu "ispeći"?

Kako glasi komparacija prideva "besan"?