Slaganje reči

U srpskom jeziku postoje tri osnovna principa tvorbe reči:

  1. izvođenje ili derivacija (dodavanje sufiksa na korensku morfemu, tj. koren reči) pisati
  2. slaganje ili kompozicija (dodavanje prefiksa na korensku morfemu ili srastanjem dve reči u jednu reč) napisati
  3. kombinovana tvorba (dodavanje i sufiksa i prefiksa na korensku morfemu) naramak
Izvođenjem nastaju reči koje se nazivaju izvedenica, a slaganjem složenice.
 
Reč upis je nastala slaganjem i naziva se izvedenica (u+pis+ nulta morfema)
Ukoliko se javi nulta morfema, ona se može posmatrati kao odsustvo sufiksa, tako da u reči upis sufiksa nema. 
 
Reč vodopad je nastala kompozicijom i naziva se složenica (vod+o+pad). I u ovoj reči se javlja nulta morfema koja se posmatra kao odsustvo sufiksa i kao takva ne može predstavljati reč nastalu kombinovanom tvorbom.