Razlikovanje pridevskih i imeničkih zamenica

Imeničke zamenice su samostalne reči  i ne zavise od drugih reči i zamenjuju imenički pojam o kom je reč u rečenici. 

Pridevske zamenice su nesamostalne reči i uvek bliže određuju imenicu uz koju stoje, pa kao takve imaju sve osobine prideva.

Primeri:

1) Ana ide sa mnom u razred. Ona je moja najbolja drugarica.

(imenička zamenica:  zamenica ona zamenjuje imenicu Ana iz prethodne rečenice)

2) Dosao je Marko, s kojim sam kasnije pričao.

(pridevska zamenica: odnosno-upitna zamenica kojim bliže određuje imenicu Marko i ne može biti samostalna reč)