Padeži mesta

U srpskom jeziku posotoji nekoliko padeža koji imaju značenje mesta, odnosno mesno značenje.

Takvi padeži su:

  1. GenitivOrman stoji pored vrata, kraj vrata, do vrata. Marko je stavio stolicu pored prozora, kraj prozora, blizu prozora. Šetamo pored reke, preko mosta.
  2. Akuzativ: Stolica stoji uz sto. On je ušao u kuću. Mačka je legla pod sto. Prošli smo kroz park.
  3. Dativ: Miloš je pošao ka/prema vratima.
  4. Instrumental: Ta knjiga se nalazi među drugim knjigama. Drvo raste pred kućom. Šetali smo ulicom.
  5. Lokativ: Knjiga leži na stolu, po stolu. Šetali smo po parku.

Osnovna razlika je u predlogu koji se koristi ili ne koristi uz određen padež i tako će se ovi oblici razlikovati.