Motivna rеč i koren reči

Prema Gramatici srpskoga jezika Ž. Stanojčića i Lj. Popovića motivna reč je reč čiji se deo nalazi u tvorbenoj osnovi nove reči.

Tako će od motivne imenice zid dodavanjem sufiks -ić nastati motivisana reč, tj. imenica zidić.

Tvorbena osnova ili koren reči predstavlja zajednički ili opšti deo reči od koje nova reč nastaje.

U reči loviti koren reči je lov.

Deo motivne reči koja učestvuje u tvorbi nove reči može se sastojati i od korena reči. 

Primeri za to su reči pisati i loviti. Koren tih reči je lov- i pis-, a to će ujedno biti i deo motivne reči.