Množina imenice kolač

Imenica kolač u množini glasi kolači.

Primer:

Kolači su mi slaba tačka kada je reč o hrani.