Komparacija prideva običan

Pridev običan je opisni pridev i kao takav ima tri stepena komparacije: pozitiv, komparativ i superlativ.

U zavisnosti od konteksta pridev običan će graditi ili neće graditi komparaciju.

Primeri:

Kupila sam najobičniju pamučnu bluzu za leto.

On je običan čovek iz naroda. (U ovom kontekstu nećemo moći da kažemo On je običniji čovek iz naroda.)