Je bila vrlo nervozna

U primeru Tanja je tog dana bila VRLO NERVOZNA podvučeni deo ima funkciju imenskog kopulativnog predikativa. Dok je primer JE BILA VRLO NERVOZNA imenski kopulativni predikat.

Imenski kopulativni predikativ ili imenski deo predikata se meša sa prilozima. U  situacijama kada je nejasno da li je priloška odredba ili imenski kopulativni predikativ, savetuje se da se prvo odredi glagol, odnosno predikat. Imenski kopulativni predikativ uvek će se vezivati za kopulu, odnosno neki od pomoćnih glagola.

Primeri:

Milica je lepa.

Miloš je bio najbolji student.