Glasovne promene u reči žabac

U promeni imenice žabac zapažamo sledeće glasovne promene:

žabac-žapca: jednačenje suglasnika po zvučnosti (B:P);

žabac-žabaca: nepostojano A.