Geografski termini

Pod terminima se podrazumevaju reči koje sa najvećom tačnošću označavaju određene pojmove u različitim naukama, tehnologijama, umetnosti i drugim strukama. Svaka struka i svaka nauka ima svoju terminologiju. Pa će tako za matematiku kao nauku termini biti: prava, sinus, kosinus, paralelogram, razlomak; za hemiju: baza, kiselina, atom; za komjutersku tehnologiju: hardver, softver, kod.

Tako će i za geografiju kao nauku termini ili stručni nazivi biti: planina, reka, erozija, hemisfera, tlo, granica, grad, itd.

Reči poput Beograd, Drina, Kopaonik spadaju u vlastite imenice i mogu se smatrati dodatnim imenima za stručne reči, tj. termine koji se koriste u geografiji kao vidu nauke. Takve reči možemo posmatrati kao dodatna, bliža objašnjenja termina.

Primer: Reka Dunav se prostire duž čitave Evrope. Planina Kopaonik je jedna od najviših planina Srbije. Grad Beograd leži na dvema rekama.