Diftonzi u srpskom jeziku?

Diftonzi ili dvoglasi ne postoje u srpskom jeziku. U srpskom jeziku važi pravilo da svakom izgovorenom glasu odgovara jedno slovo azbuke.