Broj pet

Brojevi od 1 do 4 su promenljivi, dok su brojevi od 5 pa nadalje nepromenljivi, osim kada je reč o stotinama, hiljadama, milionu i milijardi koji se mogu smatrati i imenicama.

Uz brojeve 5 i više uvek će ići imenica u množini pa će biti pravilno reći pet svezaka, pet knjiga, pet kuća, osam devojaka, deset telefona...

Primeri:

Kupila sam pet knjiga na ovogodišnjem Sajmu knjiga.

Imam deset novih svezaka koje ću da sačuvam za sledeću školsku godinu.