Atributiv

Alfa zraci jeste atributiv i trebalo bi da glasi zraci alfa gde reč alfa bliže određuje imenicu zraci, kao što je slučaj u nazivima književnih dela, časopisa, novina (roman Na Drini ćuprija, časopis Galaksija, hotel Slavija). Ali izraz alfa zraci je toliko ustaljen u svakodnevnom govoru pa je zato on i uzet kao najprihvatljiviji oblik.

Primer:

Alfa zraci su sastavljeni iz jezgra atoma helijuma, odnosno dva protona i dva neutrona.