Anafora, epifora, simploha

Anafora, epifora i simploha spadaju u stilske figure koje se zajedničkim imenom nazivaju lirski paralelizmi.

Anafora predstavlja ponavaljanje istih reči na početku svakog stiha u okviru jedne strofe ili više njih u poeziji, odnosno u pesmama.

Primer:

Groblje j' zemlja kom se hodi,

groblje j' voda kom se brodi

groblje-vrata i gradine,

groblje-brda i doline...

                                  (J.J. Zmaj)

Epifora predstavlja ponavaljanje istih reči na kraju svakog stiha u okviru jedne strofe u pesmi ili u okviru više strofa.

Primer:

Čujem u snu

Sanjam u snu

Vidim u snu

                          (J. Kaštelan)

Simploha predstavlja ponavljanje istih reči na kraju i na početku stihova u strofama jedne pesme. Simloha u sebi sadrži i anaforu i epiforu.

Primer:

U tamnici je glava naroda

U tamnici je snaga naroda

U tamnici je nada naroda...

                                 (L. Kostić)