Agentivna odredba

Agentivna odredba ili odredba za iskazivanje vršioca radnje javlja se u pasivnim rečenicama kada treba da se označi ko vrši radnju. Pa će tako u primeru Naša ekipa je eliminisana od strane Kipra konstrukcija od strane Kipra biti agentivna odredba. Ova rečenica u aktivu glasiće Kipar je eliminisao našu ekipu i u tom slučaju Kipar će u aktivnoj rečenici biti imenica u funkciji subjekta.

Primeri:

Svi profesori hvale Mariju. (aktivna rečenica)

Marija je hvaljena od strane svih profesora. (pasivna rečenica)