Trebaš ili trebalo bi

Glagol trebati je bezličan ukoliko se upotrebljava u složenom predikatu.

Trebalo bi da učim.

Treba da radim.

Trebalo bi da se javiš roditeljima. 

Kada se upotrebljava kao prost predikat onda može biti ličan.

Trabam tvoju pomoć. Trebaš mi.

Trebam te. 

Dakle, oba primera će biti tačna ali u različitim gramatičkim situacijama.