Sa ničim ili ni sa čim

Negacija u izrazima sa zamenicama uvek se piše odvojeno. Primeri:

Ne zavisim ni od koga.

Ni sa čim se ne može porediti ovo iskustvo.