Podprojekat ili potprojekat

Prema Rečniku jezičkih nedoumica kod reči koje se sastoje od prefiksa pod i glavne reči koja počinje glasom p, doći će do jednačenja suglasnika po zvučnosti, pa će reči glasiti potpukovnik, potpritisak, potpalubni, potprojekat...

Primer:

U okviru ovog projekta biće i potprojekata, pa ćemo se podeliti u nekoliko grupa.