Od odredbi ili od odredaba

Prednost se daje izrazu od odredaba prema savetima Ivana Klajna u Rečniku jezičkih nedoumica.

Primeri:

Polazeći od citiranih odredaba zakona...

Od sledećih odredaba iz Statuta škole zavisi organizacija nastave.