Ni ti ili niti, ma da ili mada

Pravilni će biti izrazi niti i mada. Sinonim za niti biće ni, a za mada- iako, premda.

Izrazi ni ti i ma da imaju potpuno drugačije značenje i koriste se u drugačijim kontekstima.

Primeri:

Niti sam učila,niti sam položila.

Mada nisam dovoljno učila, položila sam ispit.

Ni ti nisi uspeo da položiš kao ni ja.

Ma, da, kako da ne!