Ne plahati ili ne plakati

Glagol koji je u vezi sa imenicom plač, plakanje glasi plakati, a negativan oblik tog glagola je ne plakati.

Primer:

Nemoj plakati.