Najači ili najjači

Pravilan je isključivo primer sa dva suglasnika j, dakle najjači. Komparacija prideva jak glasi: jak-jači-najjači. Ovakav slučaj je odstupanje od gubljenja suglasnika, pa nikako nije pravilno napisati najači, jer bi se u tom slučaju izgubilo značenje ovog prideva.