Milicin ili Miličin

U prisvojnim pridevima nastalim od pojedinih vlastitih imena uvek se vrši glasovna alternacija pod nazivom palatalizacija (glas c prelazi u glas č) pa će tako biti pravilno reći:

naspram netačnih primera: Milicin, Slavicin, Zoricin, Ljubicin.