Mala kućica ili kućica/mala kuća

Primer mala kućica je primer za pleonazam. Pridev mali sam po sebi označava nešto što je malo, umanjeno, sitno, kao što i imenica kućica predstavlja primer za deminutiv, odnosno za reči koje označavaju umanjane predmete ili pojave. Tako da će biti suvišno da uz imenicu kućica upotrebljavamo i pridev mala. Primer koji bi bio adekvatan jeste mala kuća ili kućica.
U raznim literarnim delima postoji sloboda u izražavanju pesnika i pisaca, pa će se primeri sa pleonazmom tolerisati.