Kod vrata ili kod vratiju

Imenica vrata je pluralia tantum i pravilno će biti  napisati i reći kod vrata.

Primer:

Kod vrata ti se nalazi kišobran.