Ko je i koje

Reč ko označava upitnu zamenicu za lica, dok reč koji označava upitno-odnosnu zamenicu. Ko je imenička zamenica, a koji pridevska i menjaju se po padežima kao i sve imenske reči.

Primeri:

To je onaj čovek koji zna sve o istoriji Srba.

Ko želi da postavi pitanje?