Izštampati ili ištampati

U reči ištampati dolazi do sledećih glasovnih promena:

iz+štampati=isštampati (jednačenje suglasnika po zvučnosti), išštampati (jednačenje suglasnika po mestu tvorbe), ištampati (gubljenje suglasnika).

Primer:

Moram da ištampam ove tekstove.