Gramatika

Subjekat

Subjekat je nosilac situacije koja mu se pripisuje predikatom. Subjekat najčešće označava vršioca radnje označene predikatom. Subjekat može biti gramatički i logički.

Objekat

Objekat označava predmet radnje, on je obuhvaćen radnjom, odnosno na njemu se vrši radnja koja je iskazana predikatom. Objekat može biti pravi i nepravi.

Apozicija i apozitiv

Apozicija označava isto ono što i subjekat koji ta apozicija bliže određuje. Apozicija se slaže, kongruira, sa imenicom uz koju stoji.

Tipovi atributa

Atribut predstavlja dodatak imenici koji je bliže određuje i označava neku osobinu ili kvalitet. Postoje tri vrste atributa: kongruentni atribut, padežni atribut i imenički atribut, odnosno atributiv.

Dopunski predikativ

Dopunski predikativ označava imeničku ili pridevsku jedinicu koja se javlja uz semikopulativne glagole, tj. uz neprelazne ili prelazne nepravilne kopulativne glagole u kongruentnom ličnom glagolskom obliku.

Aktuelni kvalifikativ

Aktuelni kvalifikativ ili privremeni atribut označava osobinu imenice uz koju stoji koja je aktuelna u trenutku govorenja, odnosno u konkretnoj situaciji.