Subjekat

Subjekat je nosilac situacije koja mu se pripisuje predikatom. Subjekat najčešće označava vršioca radnje označene predikatom. Subjekat može biti gramatički i logički.Subjekat je zajedno sa predikatom glavni rečenični kostituent.

Gramatički subjekata

Gramatički subjekat je uvek u nominativu.
Miloš čita. Dete spava. Mama radi. 

Gramatički subjekat može biti i u vokativu, i to u narodnim epskim pesmama radi postizanja rime.
Vino pije Kraljeviću Marko. Konja jaše Orloviću Pavle. 

Logički ili semantički subjekat

Logički ili semantički subjekat je onaj subjekat koji se nalazi u nekim od zavisnih padeža.
1) u dativu
Starici udariše suze na oči. Bilo im je neprijatno. 
2) u genitivu
Nesta blaga, nesta prijatelja. Nema vode i struje. Danas neće biti nastave.
3) u akuzativu
Marka boli stomak