Sibilarizacija

Sibilarizacija je fonetska alternacija u kojoj zadnjonepčani (velarni) suglasnici k, g, h prelaze u sibilante c, z, s. Glasovi k, g, h nejčešće prelaze u c, z, s ispred nastavka -i.

K:C

1) Sibilarizacija u nominativu množine:

đak-đaci
junak-junaci
vojnik-vojnici
oblak-oblaci 

2) Sibilarizacija u dativu jednine:

majka-majci
devojka-devojci
ruka-ruci
Amerika-Americi

3) Sibilarizacija kod glagola:

rekoh-reci
pekoh-peci
utekoh-uteci 

Odstupanja od sibilarizacije

baki, a ne baci
deki, a ne deci
seki, a ne seci
čestitki, a ne čestici 
tački, a ne tačci
mački, a ne mačci
igrački, a ne igračci
praćki, a ne praćci
patki, a ne patci
motki, a ne motci 
Anki
Branki
Zorki

Primeri dubleta u sibilarizaciji 

U nekim rečima pravilna je upotreba reči u kojima je izvršena promena, kao i u onima u kojima nije došlo do promene.
bitki/bici
pripovetka/pripoveci
maski/masci 
freska/fresci
guski/gusci
kćerki/kćerci
Gradiški/Gradišci 

G:Z

bubreg-bubrezi
kovčeg-kovčezi
noga-nozi
pruga-pruzi
tuga-tuzi 

Odstupanja od sibilarizacije

aga-agi
vaga-vagi
liga-ligi
Zaga-Zagi
droga-drogi
tezga-tezgi
kuga-kugi
kolega-kolegi
sinagoga-sinagogi

Primeri dubleta u sibilarizaciji 

slugi/sluzi
Požegi/Požezi

H:S

orah-orasi
siromah-siromasi
Čeh-Česi
Vlah-Vlasi

Odstupanja od sibilarizacije

psiha-psihi
simploha-simplohi

Primeri dubleta u sibilarizaciji 

snahi/snasi
epohi/eposi