Prelazak L u O

Kada se glas L našao na kraju sloga ili na kraju reči zamenio se sa glasom O, takav slučaj fonetske alternacije naziva se prelazak L u O.

sol< soo> (dolazi do sažimanja) so
stol< stoo> sto
sokol< sokoo> soko
prestol> presto
bel> beo
topal> topao

1) Prelaz L u O kod imenica 

petao> petla
kotao> kotla
anđeo> anđela

2) Prelaz L u O kod prideva:

debeo> debela
veseo> vesela

3) Prelaz L u O kod glagola:

bio> bila
pevao> pevala
mislio> mislila

4) Prelaz L u O u tvorbi reči:

selo+ce> selce> seoce
deliti> del+ba> deoba

Kod imenica tipa slušalac, gledalac, mislilac i drugih prave se u svakodnevnom govoru greške u nominativu i genitivu. Kod ovih reči takođe zapažamo promenu L u O.
primer: Ja sam gledaoc raznih emisija na televiziji. 

* upotrebljena imenica je pogrešno napisana, treba reći i napisati gledalac.
nominativ jednine: gledalac, slušalac, mislilac
genitiv jednine: gledaoca, slušaoca, mislioca
nominativ množine: gledaoci, slušaoci, mislioci
genitiv množine: gledalaca, slušalaca, mislilaca

Odstupanja od prelaska L u O

bokal
admiral
vokal
fudbal
bol
žurnal
general 

Nećemo reći fudbao, bokao, admirao...