Predikat

Predikat je glavni konstituent rečenice koji označava određenu situaciju, a koja se pripisuju nosiocu situacije, odnosno subjektu. Predikat se mora sastojati od glagola u ličnom glagolskom obliku da bi bio predikat. Kao takav, predikat formira predikatsku rečenicu. Postoji nekoliko vrsta predikata.

Glagolski predikat

Glagolski predikat se deli na:
1. prost glagolski predikat-gradi se od glagola u ličnom glagolskom obliku (Radim. Pevam. Radio sam. Pevaću.)
2. složen glagolski predikat-sastoji se od dva glagola, jedan je nepotpuni glagol i to u ličnom glagolskom obliku, a drugi je u infinitivu, ili se koristi konstrukcija da+prezent (Moram da spavam. Ne smem da trčim. Prestajem pušiti. Nastavljam da učim.)
Nepotpuni glagoli su modalni glagoli i fazni (aspektualni glagoli).
Modalni glagoli su: hteti, smeti, morati, trebati, moći, valjati.
Fazni (aspektualni) glagoli su: početi, počinjati, nastaviti, nastavljati, prestati, prestajati

Imenski kopulativni predikat

Imenski kopulativni predikat se sastoji od kopule ili spone (pomoćni glagol jesam/biti u ličnom glagolskom obliku) i imenskog predikativa (imenska reč ili imenička sintagma).
Milica je studentkinja. je= kopula; studentkinja= imenski predikativ; je studentkinja= imenski kopulativni predikat
Nož je oštar. je= kopula; oštar= imenski kopulativni predikativ; je oštar= imenski kopulativni predikat

Priloški kopulativni predikat

Priloški kopulativni predikat se sastoji od kopule ili spone (pomoćni glagol jesam/biti u ličnom glagolskom obliku) i priloškog predikativa (priloški izraz ili priloška sintagma).
On je dobro. je= kopula; dobro= priloški kopulativni predikativ; je dobro= priloški kopulativni predikat
Milica je tamo. je= kopula; tamo= priloški kopulativni predikativ; je tamo= priloški kopulativni predikat