Palatalizacija

Palatalizacija je fonetska alternacija u kojoj se zadnjonepčani suglasnici  k, g, h zamenjuju sa prednjonepčanim (palatalnim) suglasnicima č, ž, š.

K:Č

1) Palatalizacija u deklinaciji

nominativ: vojnik, seljak, momak, vuk
vokativ: vojniče, seljače, momče, vuče

2) Palatalizacija u tvorbi reči

junak- junačina (augmentativ)
seljak- seljačina (pejorativ)
vuk- vučica (mocioni sufiks)
ruka- ručica (deminutiv)

3) Palatalizacija kod glagola

rekoh-reče
tekoh-teče
ispekoh-ispeče

C:Č 

Promena glasa C u glas Č takođe spada u palatalizaciju. Najčešće se javlja u prisvojnim pridevima od vlastitih imena.

Milica-Miličin
Stevica-Stevičin
Marica-Maričin
carica-caričin
kraljica-kraljičin 
zec-zečiji
deca-dečiji
ptica-ptičiji

Odstupanja od palatalizacije

devojčica-devojčicin, a ne devojčičin
spremačica-spremačicin, a ne spremačičin

G:Ž

1) Palatalizacija u deklinaciji

nominativ: bog, vrag, beg
vokativ: bože, vraže, beže

2) Palatalizacija u tvorbi reči

noga-nožica 
knjiga-knjižica, knjižurina
beg-bežati, bežanija
tuga-tužan, tužiti

Z:Ž 

nominativ: knez, markiz
vokativ: kneže, markiže

H:Š 

1) Palatalizacija u deklinaciji

nominativ: duh
vokativ: duše

2) Palatalizacija u tvorbi reči 

prah-prašina, prašak
smeh-smešak, smešan

3) Palatalizacija kod glagola

rekoh-rekoše