Brojevi

Brojevi su promenljiva nesamostalne imenska vrsta reči koji označavaju broj ili koliko ima onog što označava pojam uz koji brojevi stoje. Brojevi se dele u tri vrste.

1. Osnovni brojevi

Osnovni brojevi označavaju koliko ima pojmova koje imenica označava.
dva čoveka, tri žene, pet đaka, dvanaest muškaraca

Osnovni brojevi jedan, dva, tri i četiri se menjaju po padežima i imaju deklinaciju, ali u savremenom govoru i za ove brojeve možemo čuti da su nepromenljivi (primer: Imam dva sina). Brojevi od pet pa nadalje su nepromenljivi. Osim stotina, hiljada, milion, milijarada koje imaju samo funkciju brojeva, ali su zapravo imenice.

2. Redni brojevi

Redni brojevi označavaju u kom se redu nalazi pojam koji označava imenica uz koju broj stoji.
prvo mesto, treća nagrada, sedmi sprat, deseti čovek

3. Zbirni bojevi

Zbirni brojevi označavaju zbir pojmova koje imenica označava. Najčešće se odnose na imenice koje označavaju mlada bića.
troje jagnjadi, dvoje dece, dvadesetoro prasadi

Deklinacija osnovnih, rednih i zbirnih brojeva

nominativ: dva; drugi; dvoje
genitiv: dvaju; drugoga; dvojega
dativ: dvama; drugome; dvojemu/dvoma
akuzativ: dva; drugoga; dvoje
vokativ: dva; drugi; dvoje
instrumental: dvama; drugim; dvoma
lokativ: dvama; drugom; dvoma