Asimilacija i disimilacija samoglasnika

Asimilacija samoglasnika

U srpskom jeziku pravilno je reći i:

koga-kojega
moga-mojega
tvome-tvojemu
mome-mojemu

U prvoj reči iz niza glasu o odgovara skup oje u drugoj reči iz niza. Druga reča u nizu (oblici koga, moga) nastala je tako što je iz reči kojega, mojega ispao sonant j, pa se dobija oblik koega, moega. Tada vokal o prelazi u vokal e, odnosno o se jednači sa e i dobijamo reči mooga, tvooga. U takvim rečima dolazi do sažimanja, odnosno pretvaranje dva ista vokala u jedan, a proces koji je prethodio sažimanju vokala naziva se asimilacija, odnosno jednačenje. Nakon izvršenog sažimanja dobijamo reči moga, tvoga.

mojega> moega (asimilacija)> mooga (sažimanje)>moga
tvojega>tvoega>tvooga>tvoga 

Disimilacija samoglasnika

Disimilacija samoglasnika se javlja kako bi se izbeglo nagomilavanje više istih samoglasnika, odnosno vokala u okviru jedne reči. Javlja se u obliku instrumentala jednine imenica muškog roda sa dva nastavka -em i -om.

kej-kejom
jež-ježom
Beč-Bečom 
sprej-sprejom 

Dismilacija samoglasnika javlja se i u množini ovih istih imenica.
kej-kejovi (a ne kejevi)
sprej-sprejovi (a ne sprejevi)
ali:
jež-ježevi (a ne ježovi)