Apozicija i apozitiv

Apozicija označava isto ono što i subjekat koji ta apozicija bliže određuje. Apozicija je imenička sintagma koja se slaže, kongruira, sa imenicom uz koju stoji.

Beograd, naš glavni grad, nalazi se u centralnoj Srbiji.
Miloš, moj najbolji drug, sedi sa mnom u klupi

Apozitiv označava isto što i apozicija, samo što može biti pridev ili pridevska sintagma koja kongruira sa imenicom, ili imenička sintagma koja ne kongruira sa imenicom. 

Primer za apozitiv koji je pridev ili pridevska sintagma koji je kongruentan, slaže se, sa imenicom iz rečenice.
Ljiljani, crveni i beli, zamirisali su celu cvećaru

Primer za apozitiv koji je imenička sintagma koja nije kongruentna sa imenicom iz rečenice.
Dete, kose mokre od snega, brzo je ušlo u kuću da se zgreje.